Szyte

do wyszywania do wyszywania cm. Wyhaftuj.

Słownik encyklopedyczny. 2009.